Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-10/2019.

ZTA.262-10/2019                                                                            

Ciechanów, 2019-06-07

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2 - MP 4, nr 6 MP 10,nr 7 SP 4, nr 9 SP 6 i nr 10 SP 7.

Uzasadnienie faktyczne:

Na w/w zadania wpłynęła jedna oferta przetargowa. Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Art. 93, ust. 1, pkt 1Pzp

Środki ochrony prawnej

 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                    Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                               ____________________________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego