Ciechanów, dnia 01.07.2019r.

ZTA.262-11/2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego           Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:              23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej       www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remonty obiektów oświatowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane

45111300-1    Roboty rozbiórkowe

45431100-8    Kładzenie terakoty

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45262300-4    Betonowanie

45431000-7    Kładzenie płytek

45421160-3    Instalowanie wyrobów metalowych

45262510-9    Roboty kamieniarskie

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 7.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe wraz z cokołem betonowym w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie ul. Nadfosna 12

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Remontu kominów wentylacyjnych ponad dachem bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Remontu schodów zewnętrznych bocznych  bloku dydaktycznego wraz z wymianą nawierzchni na kostkę betonową  w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: Uszczelnienia dachu w kalenicy bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie ul. Płońska 143.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy : Przełożenia nawierzchni z kostki betonowej z uzupełnieniem podłoża i naprawą murków oporowych wjazdu do garażu przy Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: Wymiany piłkochwytów boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie yl. 17 Stycznia 17.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy : Wymiany okładziny schodów zewnętrznych wejścia głównego do bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie ul. Czarnieckiego 40.

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 MP 1, zadanie nr 2MP 3, zadanie nr 3 SP 3, zadanie nr 5 CUW , zadanie nr 6 SP 6 , zadanie nr 7 SP 7 - do  11.10.2019r

Zadanie nr 4 SP 4 – do 30.08.2019r

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -na zadanie nr 1 MP 1 – na kwotę co najmniej 50000zł,  zadanie nr 2 SP 3, zadanie nr 3 SP 3, zadanie nr 5 CUW, zadanie nr 6 SP 6, zadanie nr 7 SP 7 - na kwotę co najmniej 20.000zł na każde z zadań, na zadanie nr 4  SP 4  nie jest wymagane .

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

      Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:

Zadanie nr 1 MP 1- wykonaniu co najmniej 2 ogrodzeń z paneli ogrodzeniowych systemowych o powierzchni minimum 100,00m2 każda

Zadanie nr 3 SP 3 – wykonaniu co najmniej 2 robót związanych z kładzeniem płytek ceramicznych podłogowych o powierzchni minimum 50,00m2 każda

Zadanie nr 5 CUW – co najmniej r robót polegających na wykonaniu nawierzchni chodników, placów itp. z kostki betonowej o powierzchni minimum 100,00m2 każda,

 

      Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona :

 

na zadanie nr 1 MP 1 – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w instalowaniu paneli ogrodzeniowych

 

na zadanie nr 3 SP 3 i zadanie nr 7 SP 7 – dysponowanie co najmniej 2 osobami z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w układaniu nawierzchni z płytek ceramicznych lub granitowych

 

na zadanie nr 5 CUW – dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu nawierzchni chodników, placów itp. z kostki betonowej

Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

4)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

5)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.      Nazwa kryterium        Waga kryterium         

 

1          cena ofertowa brutto  60,0% 

 

2          okres udzielanej gwarancji     40,0% 

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia:     15.07.2019r do godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych ul. Jesionowa   27  06-400 Ciechanów  Pokój nr 12                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                          

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

                                                                                                                                      

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia  567593-N-2019. Data zamieszczenia 2019-07-01.

 

Pobranie specyfikacji.

 

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

___________________________

Kierownik Zamawiającego