Drukuj

ZTA.262-11/2019                                                                                 

Ciechanów, 2019-07-25

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Usługi Ogólnobudowlane  Tomasz Morawski

Adres wykonawcy:              ul. Sienkiewicza 126  06-400 Ciechanów

Lp.:                          2

Nr zadania:                   3 SP 3

Nazwa wykonawcy:              Usługi Ogólnobudowlane  Tomasz Morawski

Adres wykonawcy:              ul. Sienkiewicza 126   06-400 Ciechanów

 Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              MAY.PL Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Komunalna 17  83-000 Pruszcz Gdański

Cena oferty brutto:           73734,31zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 46,71

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             86,71

Lp.:                          2.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Usługi Ogólnobudowlane  Tomasz Morawski

Adres wykonawcy:              ul. Sienkiewicza 126  06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           57400zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          3.

Nr zadania:                   3 SP 3

Nazwa wykonawcy:              Usługi Ogólnobudowlane   Tomasz Morawski

Adres wykonawcy:              ul. Sienkiewicza 126  06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           19800,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          4.

Nr zadania:                   6  SP 6

Nazwa wykonawcy:              MAY.PL Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Komunalna 17   83-000 Pruszcz Gdański

Cena oferty brutto:           20114,19zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna punktacja:             60,00

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              MAY. PL Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Komunalna 17  83-000 Pruszcz Gdański

Nr zadania:                   6 SP 6

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie określił okresu udzielanej gwarancji na wykonanie robót, który stanowił jeden z kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89, ust. 1, pkt 2 Pzp.

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

                                                                                   Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                ____________________________________

                                                                                            Kierownik Zamawiającego