ZTA.262 -17/2019

Ciechanów, 2019-10-11

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2019. Nazwa zadania: „Modernizacja    pracowni   informatycznych   w  ramach:  ,,Mazowieckiego Programu Dofinansowania  Pracowni Informatycznych i Językowych ,,

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Informacja o treści złożonych ofert.