Drukuj

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów, 2019-12-03

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

 

Lista wybranych wykonawców

Lp.:                          1

Zadanie  nr 1 :

Nazwa wykonawcy:       Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak 

Adres wykonawcy:         06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14

 

Lp.:                          2

Zadanie nr 2 :

Nazwa wykonawcy :      Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

Adres Wykonawcy :       Garwarz Stary ; 06-450 Glinojeck

 

Lp.:                          3

Zadanie nr 2 :               

Nazwa wykonawcy :         Przedsiębiorstwo Handlowe AMD s.c. 

Adres Wykonawcy :          ul.1 maja 90 ;05-200 Wołomin

 

  Lp.:                          4

Zadanie nr 4 :

Nazwa wykonawcy :       Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak 

Adres Wykonawcy :        06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze  wybrane  zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:      Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak         

Adres wykonawcy:         06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14    

Cena oferty brutto:           994964,64 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

 

Lp.:                          2

Zadanie nr 4

Nazwa wykonawcy:            Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak         

Adres wykonawcy:              06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14    

Cena oferty brutto:            114637,44 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

 

Lp.:                          3

Zadanie nr 2

Nazwa wykonawcy :      Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

Adres Wykonawcy :       Garwarz Stary ; 06-450 Glinojeck

Cena oferty brutto:           371792,64 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

 

Lp.:                          4

Zadanie nr2 :               

Nazwa wykonawcy :         Przedsiębiorstwo Handlowe AMD s.c. 

Adres Wykonawcy :          ul.1 maja 90 ;05-200 Wołomin

Cena oferty brutto:           498047,45  zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 45,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 85,00

 

 

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni  żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                 DYREKTOR C.U.W

                                                                                  Adam Krzemiński                                                                        

                                                                       ____________________________

                                                                               Kierownik Zamawiającego