Ciechanów, 2020-03-12

                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2020. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego           Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:   23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej       www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1  SP nr 3 - Remont  kominów wentylacyjnych

Zadanie nr 2  SP nr 4 - Remont sali gimnastycznej 

Zadanie nr 3  SP nr 5 - Remont sali sportowej

Zadanie nr 4  SP nr 6 - Remont schodów zewnętrznych

Zadanie nr 5  SP nr 7 - Remont schodów zewnętrznych

Zadanie nr 6  MP nr 4 - Wymiana ogrodzenia terenu

Zadanie nr 7 MP nr 10 - Ułożenie podłóg z paneli podłogowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane

45111300-1    Roboty rozbiórkowe 

45262500-6    Roboty murarskie i murowe

45442100-8    Roboty malarskie

45432111-5    Kładzenie wykładzin elastycznych

45262120-8    Wznoszenie rusztowań

45262512-3    Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45431100-8    Kładzenie terakoty

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45432120-1    Instalowanie nawierzchni podłogowych

45342000-6    Wznoszenie ogrodzeń

45432114-6    Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45262350-9    Betonowanie bez zbrojenia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 7.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy : Remontu 27 kominów wentylacyjnych ponad dachem bloku dydaktycznego

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy : Wymiany podłogi na wykładzinę rulonową typu sportowego wraz z malowaniem ścian i sufitów, parapetów, grzejników c.o.        i wymiany drzwi wewnętrznych oraz  wymiany ścianki gr. 12 cm na  ścianę gr. 24 cm

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy : Cyklinowania i lakierowania parkietu , malowania emulsyjnego ścian i sufitu,  olejnego - lamperii ścian i konstrukcji stalowej więźby dachowej

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy : Wymiany okładzin schodów zewnętrznych na płytki gresowe

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy : Wymiany okładzin schodów zewnętrznych na granitowe

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy : Wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe na cokole betonowym

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy : Ułożenia podłóg w 2 salach zabaw dzieci  z paneli podłogowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 – od dnia 29.06. do dnia 31.07.2020r

Zadanie nr 2 – od dnia 29.06. do dnia 07.08.2020r

Zadanie nr 3 – od dnia 29.06. do dnia 31.07.2020r

Zadanie nr 4 – od dnia 29.06. do dnia 31.07.2020r

Zadanie nr 5 – od dnia 29.06. do dnia  31.07.2020r

Zadanie nr 6 – 40 dni od daty zawarcia umowy

Zadanie nr 7 – od dnia  03.08. do dnia  21.08.2020r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej :

- na zadanie nr 1 i nr 7 -  minimum 30.000zł na każde z zadań

- na zadanie nr 2, nr 3 i nr 6 minimum 50.000zł na każde z zadań

- na zadanie nr 4 i nr 5 - minimum 10.000zł na każde z zadań.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na :

zadanie nr 1 - minimum 2 robót związanych z pracami murarskimi

zadanie nr 2 - minimum 2 robót związanych z układaniem podłóg z wykładziny rulonowej zgrzewanej

zadanie nr 3 - minimum 2 robót związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu

zadanie nr 4 - minimum 2 robót polegających na układaniu płytek ceramicznych podłogowych typu gres

zadanie nr 5 - minimum 2 robót polegających na układaniu okładzin granitowych

zadanie nr 6 - minimum 2 robót polegających na wykonywaniu ogrodzeń z paneli systemowych

zadanie nr 7 - minimum 2 robót polegających na układaniu podłóg z paneli podłogowych  

 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi  minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe :

zadanie nr 1 - w pracach murarskich

zadanie nr 2 - w układaniu podłóg z wykładziny rulonowej , zgrzewanej, sportowej

zadanie nr 3 - w cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu

zadanie nr 4 - w układaniu podłóg, okładaniu schodów z płytek ceramicznych gresowych

zadanie nr 5 - w układaniu podłóg, okładaniu schodów płytami granitowymi

zadanie nr 6 - w wykonywaniu ogrodzeń panelowych systemowych

zadanie nr 7 - w układaniu podłóg z paneli podłogowych

oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót lub budowy.

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 7)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 8)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 Lp.     Nazwa kryterium        Waga kryterium         

 

1          cena ofertowa brutto  60%    

 2          okres udzielanej gwarancji     40%    

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia  31.03.2020r do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych ul. Jesionowa 27   06-400 Ciechanów  Pokój nr 12

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                         

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

                                                                                                                                       

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Inne informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 523727-N-2020. Data zamieszczenia 2020-03-13.

Pobranie specyfikacji

 

 Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

___________________________

      Kierownik Zamawiającego