Drukuj

ZTA.262-8/2020

Ciechanów, 2020-04-07

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2020. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2 SP 4, 3 SP 5, 4SP 6, 5 SP 7  i  6 MP 4.

Uzasadnienie faktyczne:

Na zadanie nr 2 SP 4, nr 3 SP 5 i nr 6 MP 4  cena  najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę,  którą zamawiający  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Na zadanie nr 4 SP 6 i nr 5 SP 7  nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zadanie nr 2 SP 4, nr 3 SP 5 i nr 6 MP 4 - art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp, natomiast zadanie nr 4 SP 6 i nr 5 SP 7  - art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

O t r z y m u j ą:

  1. H.U.P. PARKIET -POL

Marcin Kordaszewski

Dłużec 145   32-340  Wolbrom

  1. Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane

Andrzej Chodkowski

Ul. Nowa Niepodległości 3/3                                                      Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

10-566 Olsztyn

                                                                                      ___________________________________

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego