ZTA.262-8/2020

Ciechanów, 2020-04-23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2020. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1  SP 3

Nazwa wykonawcy:             Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:               ul. Nowa Niepodległości 3/3  10-566 Olsztyn

Lp.:                          2

Nr zadania:                   7 MP 10

Nazwa wykonawcy:              Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:                ul. Nowa Niepodległości 3/3  10-566 Olsztyn

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nr zadania:                   1 SP 3

Nazwa wykonawcy:            Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:               ul. Nowa Niepodległości 3/3  10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           20937,64 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          2.

Nr zadania:                   2 SP 4

 Nazwa wykonawcy:              F.H.U.P. PARKIET - POL Marcin Kordaszewski

Adres wykonawcy:              Dłużec 145  32-340 Wolbrom

Cena oferty brutto:           67017,78 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          3.

Nr zadania:                   3 SP 5

 Nazwa wykonawcy:              F.H.U.P. PARKIET - POL Marcin Kordaszewski

Adres wykonawcy:              Dłużec 145  32-340 Wolbrom

Cena oferty brutto:           99633,53 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          4.

Nr zadania:                   6 MP 4

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:               ul. Nowa Niepodległości 3/3  10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           39493,84 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          5.

Nr zadania:                   7 MP 10

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:               ul. Nowa Niepodległości 3/3  10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           19085,82 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.
  3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                            DYREKTOR C.U.W

                                             Adam Krzemiński

                                    ------------------------------------------------

                                          Kierownik Zamawiającego

 

Otrzymują:

  1. Usługi Projektowe, Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski, ul. Nowa Niepodległości 3/3 10-566 Olsztyn   
  2. F.H.U.P. PARKIET - POL Marcin Kordaszewski, Dłużec 145  32-340 Wolbrom