ZTA.262-17/2020                                                                            

Ciechanów, 2020-11-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanowa na 2021r."

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

 

Lista wybranych wykonawców

Lp.:                          1

Zadanie  nr 1 :

Nazwa wykonawcy:       Aber  Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:        ul.Sprzętowa3  10-467 Olsztyn

 

Lp.:                          2

Zadanie nr 2 :

Nazwa wykonawcy :     Bruno Tassi Sp.zo.o.

Adres Wykonawcy :     ul.Górczewska181 ; 01-459 Warszawa

 

Lp.:                          3

Zadanie nr 4 :               

Nazwa wykonawcy :          Cukiernia Sadowscy Sp.zo.o.

Adres Wykonawcy :          ul. Warszawska11 06-400 Ciechanów

 

  Lp.:                          4

Zadanie nr 5 :

Nazwa wykonawcy :       Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak 

Adres Wykonawcy :        06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze  wybrane  zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:      Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak         

Adres wykonawcy:         ul. Śmiecińska 14   ;  06-400 Ciechanów   

Cena oferty brutto:           968404,63zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 51,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 91,00

Lp.:                          2

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:             Aber Sp. z o.o.       

Adres wykonawcy:               ul.Sprzętowa3  ; 10-467 Olsztyn 

Cena oferty brutto:            822443,81  zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

Lp.:                          3

Zadanie nr 2

Nazwa wykonawcy :      Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

Adres Wykonawcy :       Garwarz Stary ; 06-450 Glinojeck

Cena oferty brutto:           364874,76 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 56,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 96,00

Lp.:                          4

Zadanie nr 2 :               

Nazwa wykonawcy :          Bruno Tassi Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy :          ul.Górczewska181 ; 01-459 Warszawa

Cena oferty brutto:           337891,39 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

Lp.:                          5

Zadanie nr 4 :                

Nazwa wykonawcy :          Cukiernia Sadowscy Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy :          ul. Warszawska11 ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           147312,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

Lp.:                        6

Zadanie nr 5

Nazwa wykonawcy:            Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak         

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 14   ;  06-400 Ciechanów   

Cena oferty brutto:            128034,23 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

 

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni  żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)        odrzucenia oferty wykonawcy

3)        wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)        niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)        zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                                          Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                              __________________________________

                                                                                         Kierownik zamawiającego

O t r z y m u j ą:

  1. Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów    ul. Śmiecińska 14    

  1. Aber Sp. Z o.o.

 ul.Sprzętowa3  10-467 Olsztyn 

  1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

Garwarz Stary ; 06-450 Glinojeck

  1. Bruno Tassi Sp. Z o.o.

 ul.Górczewska181 ; 01-459 Warszawa

  1. Cukiernia Sadowscy Sp .z o.o.
  2. Warszawska11 06-400 Ciechanów
  3. a/a