Drukuj

ZTA.262-25/2020                                                                                               

Ciechanów, 2020-12-16

                                                                                                                              

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

  1. Siedziska ławek mają być pomalowane w takim samym kolorze jak drzwiczki, czy to maja być pomalowane szczeble czy tylko nogi ławki?

Ad. 1 W kolorze drzwiczek szafek mają być pomalowane siedziska wykonane ze sklejki lakierowanej -  szczeble.

  1. Na jakich piętrach mają znajdować się szafki?

Ad.2 W podpiwniczeniu bloku dydaktycznego. Dojazd środkiem transportu możliwy do drzwi wejściowych  bloku dydaktycznego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

                                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                        ____________________________________

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy