ZTA.262-15/2021                                                                                               

Ciechanów, 2021-06-07

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2021.

Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7, Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i  pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8 , dostawa i zainstalowanie piłkochwytu boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

Na mocy art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  1. Na zadanie nr 1 SP nr 7 -  81600zł
  2. Na zadanie nr 2 SP nr 7  -  10000zł
  3. Na zadanie nr 3 MP nr 10  -  10000zł
  4. Na zadanie nr 4 MP nr 8 -  26830zł
  5. Na zadanie nr 5 SP nr 6 -  12200zł

 

                                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  (  kierownik zamawiającego  )