ZTA.262-15/2021                                                                                                     

Ciechanów 2021-06-07

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawę i zainstalowanie piłkochwytu boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

Na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 1. Zadanie nr 1 SP nr 7 - 81600,00zł
 2. Zadanie nr 2 SP nr 7 - 10000,00zł
 3. Zadanie nr 3 MP nr 10 - 100000,00zł
 4. Zadanie nr 4 MP nr 8 - 26830,00zł
 5. Zadanie nr 5 SP nr 6 - 12200,00zł
 • W terminie do dnia 2021-06-07 złożono następujące oferty:
 • Zadanie nr 4 – MP nr 8
 1. GRUPA INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a   37-300 Leżajsk z cena brutto 29565,76zł
 2. TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5 43-300 Bielsko-Biała z cena brutto 28772,00zł
 3. NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25  90-248 Łódź z ceną brutto 23540,00zł


  Adam Krzemiński -Dyrektor CUW
     Kierownik Zamawiającego