Drukuj

ZTA.262-19/2021                                                                                             

Ciechanów, 2021-06-24

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawa i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.)  zamawiający informuje o unieważnieniu  postępowania w zakresie zadania:

 nr 1 SP nr 7, nr 2 SP nr 7 i  nr 3 MP nr 10

Uzasadnienie faktyczne:

Na zadanie nr 1 SP nr 7, nr 2, SP nr 7, nr 3 MP nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Na zadanie nr 1 SP nr 7, nr 2 SP nr 7, nr 3 MP nr 10 - art.255, pkt 1 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

                                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                          ____________________________________

                                                                                                      Kierownik Zamawiającego