ZTA.262-25/2022                                                                                                    

Ciechanów, 2022-08-18

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i/lub  renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę na zadanie nr 2 tj. Renowację nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego:

ACTIVA Longin Witkowski ul. Narutowicza 53, lok. 6   90-130 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1 – Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal:

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              Complexe Sportif  Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy:               ul. Kościuszki 4/3  05-250 Tłuszcz

Cena oferty brutto:              251.830,53zł

Liczba pkt. w kryterium cena:  0,00                                                                                                                                     

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00                                                                                                                         

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna punktacja : 0,00

Zadanie nr 2 – Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              Complexe Sportif  Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy:                ul. Kościuszki 4/3  05-250 Tłuszcz

Cena oferty brutto:               214.315,20zł

Liczba pkt. w kryterium cena:  0,00                                                                                                                                      

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00                                                                                                                         

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna punktacja : 0,00

 

 Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              ACTIVA Longin Witkowski

Adres wykonawcy:               ul. Narutowicza 53, lok.6  90-130 Łódź

Cena oferty brutto:              142.876,80zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 10,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 30,00

 Łączna punktacja : 100,00

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty :

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Complexe Sportif Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy:               ul. Kościuszki 4/3    05-240 Tłuszcz

Nr zadania:                            1 i 2

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Brak złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających  brak podstaw wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu w przewidzianym terminie.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226, ust. 1 , pkt 2 c ustawy Pzp

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

     Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

____________________________________

    Kierownik Zamawiającego