Drukuj

Gmina Miejska Ciechanów zrealizowała projekt  „MOJA WIEDZA-MOJĄ SZANSĄ” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

 Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Ciechanowa.

Cel Projektu realizowano poprzez :

  1. Wspieranie uczniów ofertą dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wyrównujących dysproporcje edukacyjne,
  2. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniom rozwój ich potencjału intelektualnego i zainteresowań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe, 
  3. Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz podnoszenie samooceny i motywacji do nauki poprzez organizację wsparcia psychologicznego,
  4. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, zmniejszenie zagrożenia patologiami,
  5. Promowanie innowacyjnych i nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem multimediów.

 

        Grupę docelową w projekcie stanowiło 1110 uczniów ze wszystkich  szkół podstawowych oraz  gimnazjów,  dla których Gmina Miejska Ciechanów jest organem prowadzącym. Wsparciem zostało objętych 660 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych oraz 450 uczniów klas II i III gimnazjów.

        W projekcie wzięli udział uczniowie mający trudności w nauce, dla których zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze doskonalące umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów kluczowych.

       Do zajęć zakwalifikowani byli również uczniowie zdolni, którzy w ramach kół zainteresowań z przedmiotów określanych jako kluczowe, takich jak: matematyka, fizyka, zajęcia komputerowe, języki obce, pogłębiali swoje zainteresowania.

        Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, odbywały się warsztaty psychologiczne z zakresu zachowań asertywnych, technik radzenia sobie ze stresem szkolnym, wzmacniania wiary we własne siły i możliwości, motywacji do dalszego kształcenia się.

        Ogółem odbyło się 6660 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz 3330 godzin warsztatów psychologicznych. Zajęcia były prowadzone w małych 10-osobowych grupach po dwie godziny tygodniowo, natomiast warsztaty psychologiczne  po  godzinie tygodniowo.

 

        Zajęcia trwały od września 2011 roku do maja 2012 roku.

 

Wartość projektu: 1.255 483,25 zł.

 

W ramach projektu szkoły otrzymały: