Drukuj

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie złożył projekt
do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zajęć z języków obcych dla mieszkańców Ciechanowa. Przewiduje się, że uczestnikami zajęć będzie 120 osób pracujących, zamieszkałych w Ciechanowie, w wieku 18-64 l, chcących z własnej inicjatywy podjąć naukę języków  obcych. Projekt będzie kontynuacją zrealizowanego projektu „Ku Europie”, w którym wzięło udział 170 mieszkańców miasta.    Uczestnikami projektu będą osoby, które w dokumentach rekrutacyjnych wykażą, że znajomość j. obcego:

*  jest im niezbędna w obecnej pracy,
*  lub  pozytywnie wpłynie na ich sytuację w obecnym zakładzie pracy,
*  lub ułatwi im znalezienie nowego miejsca pracy.

    Powyższy wymóg ma zapewnić, że oferta bezpłatnej nauki trafi do osób, które wykorzystają nabyte umiejętności w pracy zawodowej. Z uwagi na specyfikę lokalnego rynku pracy preferowane będą:

- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (+2pkt)
- osoby pracujące i samotnie wychowujące dzieci (+3pkt)
- osoby +45l (+3pkt)
- osoby pracujące w obecnym zakładzie pracy krócej niż 1 rok (+2pkt).

    Dane statystyczne wskazują, że osoby z niskim poziomem wykształcenia stanowią zdecydowana większość bezrobotnych, stąd znajomość j.obcego może im pomóc w zdobyciu lub utrzymaniu miejsca pracy. Podobnie osobom +45l jest b.trudno powrócić na rynek pracy po utracie zatrudnienia, projekt ma wiec na celu zapobiegnięcie temu zjawisku. Osobom samotnie wychowującym dzieci trudniej jest opłacić koszt kursu więc powinny one mieć ułatwiony dostęp do projektu. Z kolei sytuacja osób krótko pracujących u danego pracodawcy jest trudna, są one zwalniane w pierwszej kolejności, dlatego udział w projekcie zwiększy ich szanse na utrzymanie niedawno zdobytego miejsca pracy. Z grup tych pochodzić będzie min. 60 os.

    W projekcie kobiety stanowić będą większość (80 os.) uczestników projektu. Wynika to z przyczyn:
- specyfika pracy kobiet (biuro, działy obsługi klienta, sprzedaży) wskazuje, że wykorzystują one znajomość j. obcych częściej niż mężczyźni, którzy często pracują w dz. produkcyjnych bez kontaktów zewnętrznych,
-  utrudniona mobilność wynikająca z obowiązków domowych sprawia, że powinny one nabyć kompetencje, które ułatwia im prace w miejscu zamieszkania,
-   gorsza sytuacja na rynku pracy.

Przewidywany czas trwania projektu – 1,5 roku.

Wartość projektu; 446.500 zł.