Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych” jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „ABC nauki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”.    W ramach projektu odbędą się zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I–III szkół podstawowych, a w szczególności:
* zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
* zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
* zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
* zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
* specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
* zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu systemowego są uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
dodatkowych.

Działania w ramach projektu:
* Szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną w pomoce naukowe wynikające
z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny. Elementy wyposażenia odpowiadają rozpoznanym potrzebom i są ściśle związane
z zajęciami dodatkowymi.
* Szkoły zrealizują ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.

Wartość projektu: 699 467,00 zł.