Drukuj

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 


Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI  poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie”.

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

    Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:
* 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
* 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
* 4 godziny zajęć z języków obcych
* 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
* 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

W ramach projektu Gmina Miejska Ciechanów zobowiązała się do:

* zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych spełniających cele projektu, w tym opracowania programu i harmonogramu zajęć,
* wyłonienia grupy uczniów do udziału w projekcie,
* wytypowania opiekuna-koordynatora grupy projektowej oraz wyłonienia kadry do prowadzenia zajęć,
* prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć,
* bezpłatnego udostępniania pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć,
* pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej,
* pokrycia kosztów związanych z obsługą księgową projektu.

Wartość projektu: 54.000 zł.