Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-11/2018.

ZTA.262-11/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału             w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do wykonania nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93, ust. 1, pkt 1 Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                      Adam Krzemiński- dyrektor

                                                                           ____________________________________

                                                                                       Kierownik Zamawiającego