Ciechanów, 2018-11-19

ZTA.262/22/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/22/2018. Nazwa zadania:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i  jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego          Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            Jesionowa 27

Kod Miejscowość                  06-400 Ciechanów

Telefon:          23-673-72-72

Faks:              23-673-72-72 wew 31

adres strony internetowej      www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8-16

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

   www.cuwciechanow.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Całoroczna codzienna dostawa :

-  artykułów ogólnospożywczych – 223 pozycji

-  mięsa i jego przetworów – 40 pozycji

-  warzyw i owoców – 70 pozycji

-  mleka – 2 pozycje

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

15800000-6    Różne produkty spożywcze

15300000-1    Owoce, warzywa i podobne produkty

15110000-2    Mięso

15131130-5    Wędliny

15550000-8    Klasyfikowane produkty mleczarskie

15221000-3    Ryby mrożone

15511000-3    Mleko

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 4.

 

- Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy Całorocznej codziennej dostawy artykułów ogólnospożywczych

 

- Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Całorocznej codziennej dostawy mięsa i jego przetworów

 

- Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy Całorocznej codziennej dostawy warzyw i owoców

 

-  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy Całorocznej codziennej dostawy mleka

 

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

od  02.01.2019  do  31.12.2019 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)        nie podlegają wykluczeniu;

2)        spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej :

zadanie nr 1 -  300000,00 zł

zadanie nr 2 -  100000,00 zł

zadanie nr 3 -  100000,00 zł

zadanie nr 4 -    50000,00 zł

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

   Zrealizowanie co najmniej  2 dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

 

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

 1. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.      Nazwa kryterium                               Waga kryterium       

1          Cena                                                               60%   

2          Niezmienność cen liczona w miesiącach     40%     

 

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.11.2018 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych

Jesionowa 27

06-400 Ciechanów

Pokój nr 12

                           

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie przewiduje sie dynamicznego systemu zakupów 

 

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje sie  zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

  Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 650019-N-2018  Data zamieszczenia 2018-11-19

Pobranie specyfikacji

 

                                                                                  DYREKTOR C.U.W

                                                                                   Adam Krzemiński

                                                                            ________________________

                                                                              Kierownik Zamawiającego