ZTA.262-23/2018                                                                        

Ciechanów, 2018-12-03

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-23/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw przy SP nr 1 i 4 oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego przy SP 1.

Informacja do pobrania.