Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2019.

Ciechanów,2019-03-06

ZTA.262-8/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8 /2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego          Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:   23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej      www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Część 1. Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe terenu Miejskiego Przedszkola nr 1                

 1.   Nadfosna 12 w Ciechanowie.

 Część 2. Malowanie emulsyjne i olejne klatki schodowej bocznej w Miejskim Przedszkolu nr 3

 1.     Sienkiewicza26A w Ciechanowie.

 Część 3.Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe terenu  Miejskiego Przedszkola nr 4                  

 1.   Wyrzykowskiego 9 w Ciechanowie.

 Część 4. Malowanie emulsyjne i olejne kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 5 ul.Gwardii Ludowej 12

                w Ciechanowie.

 Część 5. Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe terenu Miejskiego Przedszkola nr 6                  

 1.               Herberta 3 w Ciechanowie.

 Część 6. Remont komina wentylacyjnego ponad dachem Miejskiego Przedszkola nr 8

 1. Graniczna 41 w Ciechanowie.

 Część 7. Remont kominów wentylacyjnych ponad dachem zaplecza hali sportowej i bloku

                żywieniowym z wymianą okien w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3

 1. Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

 Część 8. Malowanie emulsyjne i olejne korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą okładzin

                 schodów wewnętrznych w "starym"  bloku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 4

 1. Płońska 143 w Ciechanowie.

 Część 9. Miejscowe przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej z regulacją poziomu

                studni kanalizacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40

                w Ciechanowie.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV

45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1    Roboty rozbiórkowe

45262300-4    Betonowanie

45421150-0    Instalowanie stolarki niemetalowej

45442100-8    Roboty malarskie

45342000-6    Wznoszenie ogrodzeń

45233253-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45324000-4    Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 9.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Częściowej wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe  wraz z cokołem betonowym wylewanym 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Malowania emulsyjnego i olejnego ze szpachlowaniem ścian i sufitu klatki schodowej

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Częściowej wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe  wraz z cokołem betonowym wylewanym 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy :malowania emulsyjnego i olejnego kuchni

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: Częściowej wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe  wraz z cokołem betonowym wylewanym 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: remontu okładzin zewnętrznych komina wentylacyjnego ponad dachem

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy: remontu okładzin kominów wentylacyjnych ponad dachem

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy: malowania emulsyjnego i olejnego ze szpachlowaniem ścian i sufitu, grzejników c.o. , wymiana płytek ceramicznych schodów wewnętrznych

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy: miejscowego przełożenia nawierzchni chodników z kostki betonowej z regulacja poziomu studni kanalizacyjnych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

 Dla części nr 1 MP 1, nr 3 MP 4, nr 5 MP 6, nr 6 MP 8, nr 7 SP 3, nr 9 SP 7 :do dnia 2019-06-19

 

Dla części nr 2 MP 3 , nr 4 MP 5, od dnia 01.07.2019r do dnia  19.07.2019r

 

Dla częsci nr 8 SP 4 :  Od dnia 01.07.2019r do dnia 14.08.2019r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

 Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opis wymagań w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

2)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:

część nr 1, 3 i 5 - co najmniej 2 robót związanych z wymianą lub budową ogrodzeń z paneli  systemowych.

część nr 2 i 8 - co najmniej 2 robót polegających na nanoszeniu gładzi gipsowych i malowaniu pomieszczeń 

 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona :

 

 Na część nr 1, 3 i 5 - dysponowanie co najmniej 2 osobami z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym  w  wykonywaniu ogrodzeń z elementów stalowych.

Na części nr 2, 4 i 8 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum                 3 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu gładzi gipsowych i malowaniu emulsyjnym oraz olejnym

Dysponowanie co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi , posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika budowy.

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

7)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

8)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.      Nazwa kryterium       Waga kryterium        

 

 1. cena ofertowa brutto 60,0%

 

 1. okres udzielanej gwarancji 40,0%
 2. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: termin składania ofert do 20.03.2019 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych ul. Jesionowa 27 06-400  Ciechanów Pokój nr 12

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy.                                                                                                                                     

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się.                               

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 521959-N-2019 . Data zamieszczenia 2019-03- 06.

Pobranie specyfikacji

 

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

___________________________

      Kierownik Zamawiającego