Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-10/2019.

ZTA.262-10-2019

Ciechanów, 2019-04-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10 /2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego           Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:   23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej       www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane

45111300-1    Roboty rozbiórkowe

45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45421132-8    Instalowanie okien

45421131-1    Instalowanie drzwi

45442100-8    Roboty malarskie

45431100-8    Kładzenie terakoty

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45432100-5    Kładzenie i wykładanie podłóg

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 11.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Malowania emulsyjnego

i olejnego klatki schodowej bocznej  w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie

 1. Sienkiewicza 26A

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Remontu generalnego sali zabaw dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Ciechanowie ul. Wyrzykowskiego  9

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Malowania emulsyjnego

i olejnego  zaplecza kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 5  ul. Gwardii Ludowej WRN 12

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: Ułożenia podłóg korytarza I piętra z płytek ceramicznych oraz pokoju nauczycielskiego z paneli podłogowych w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie ul. Herberta 3

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: Ułożenia podłóg z paneli podłogowych w salach zabaw dzieci Miejskiego Przedszkola nr 10 w Ciechanowie

 1. Batalionów Chłopskich 4

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: Wymiany okładzin schodów zewnętrznych głównych i bocznych Miejskiego Przedszkola nr 10 w Ciechanowie

 1. Batalionów Chłopskich 4

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy: Malowania emulsyjnego

i olejnego korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą okładzin schodów wewnętrznych "starego" bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie ul. Płońska 143

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy: Częściowej wymiany okien

w klasach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy: Wymiany okładzin schodów zewnętrznych bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie ul. Wiklinowa 4

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 10 dotyczy: Wymiany okładzin schodów zewnętrznych głównych Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie ul. Czarnieckiego 40

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 11 dotyczy:  Przełożenia nawierzchni chodników

z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie ul. Czarnieckiego 40

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 MP 3, zadanie nr 3 MP 5, zadanie nr 5 MP 10, zadanie nr 6 MP 10, zadanie nr 9 SP 6 - od 01.07. do  31.07.2019r

Zadanie nr 2 MP 4, zadanie nr 7 SP 4, zadanie nr 8 SP 5, zadanie nr 10 SP 7, zadanie nr 11 SP 7 - od 01.07. do 14.08.2019r

Zadanie nr 4 MP 6 - od 01.08. do 23.08.2019r

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -na zadanie nr 2 MP 4, zadanie nr 5 MP 10, zadanie nr 7 SP 4, zadanie nr 8 SP 5 na kwotę co najmniej 30.000zł na każde z zadań, na pozostałe zadania nie jest wymagane .

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

 

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:

 zadanie nr 4 MP 6, nr 6 MP 10, nr 9 SP 6, nr 10 SP 7 - wykonaniu co najmniej 2 podłóg z płytek ceramicznych o powierzchni minimum 100,00m2 każda

na zadanie nr 1 MP 3, nr 3 MP 5, nr 7 SP 4  - co najmniej 2  robót dotyczących malowania emulsyjnego i olejnego pomieszczeń o powierzchni minimum 300,00m2 każda,

na zadanie nr 5 MP 10 – co najmniej 2 robót  układania podłóg z paneli podłogowych o powierzchni minimum 100,0m2 każda

na zadanie nr 8 SP 5  - co najmniej 2 robót wymiany lub instalacji  stolarki okiennej z pcv o powierzchni minimum 100,00m2 każda 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona :

na zadanie nr 1 MP 3, nr 2 MP 4, nr 3 MP 5, nr 7 SP 4 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w nanoszeniu powłok malarskich emulsyjnych i olejnych

na zadanie nr 4 MP 6, nr 6 MP 10, nr 9 SP 6, nr 10 SP 7 - dysponowanie co najmniej 2 osobami z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w układaniu nawierzchni z płytek ceramicznych lub granitowych

na zadanie nr 5 MP 10 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg z paneli podłogowych

na zadanie nr 8 SP 5 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w instalowaniu stolarki okiennej lub drzwiowej z pcv

Dysponowanie co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

5)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

6)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 Lp.     Nazwa kryterium        Waga kryterium         

 

1          cena ofertowa brutto  60,0%

2          okres udzielanej gwarancji     40,0% 

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 16.05.2019r do godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego    Centrum Usług Wspólnych

 1. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów   Pokój nr 12        

                

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                          

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

                                                                                                                                     

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:

    543131-N-2019. Data zamieszczenia 2019-04-30.

Pobranie specyfikacji

 

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

 ___________________________ 

  Kierownik Zamawiającego