ZTA.262-10/2019                                                                                 

Ciechanów, 2019-06-07

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Informacja o wyborze