ZTA.262-25/2020

Ciechanów, 2020-12-29

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: „Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie”

Pobranie informacji

ZTA.262-25/2020                                                                                           

Ciechanów, 2020-12-18

                                                                                                                

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

Ciechanów, dnia 10.12.2020r.                                                                        

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -25/2020. Nazwa  zadania :  Dostawa  i montaż metalowych  szafek szatniowych szkolnych  dla  Szkoły  Podstawowej  nr 4  w  Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-25/2020                                                                                               

Ciechanów, 2020-12-16

                                                                                                                              

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

ZTA.262-17/2020                                                                            

Ciechanów, 2020-11-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanowa na 2021r."