PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIECHANOWIE

 

                                                                                                              Ciechanów, 2017-01-20

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2017. Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Tekst zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści.

Wyjaśnienie treści - W numeracji załączniku nr 6 i 7 do SIWZ nastąpił błąd pisarski w numeracji zadań, który został poprawiony na właściwą.

Wyjaśnienie treści.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

ZTA.262-16/2016

                                                                                                                       Ciechanów, 2016-12-09

 

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów , warzyw i owoców  oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok

  

 

                                                                                                                             Ciechanów, 2017-01-23

                                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-3/2017. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI ,,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .

Tekst zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści nr 1.

Wyjaśnienie treści nr 2.

Wyjaśnienie treści nr 3.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZTA.262/16/2016

Ciechanów, 2016-11-29

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

Treść informacji