ZTA.262-15/2021                                                                                                     

Ciechanów 2021-06-07

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawę i zainstalowanie piłkochwytu boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

ZTA.262-15/2021                                                                                               

Ciechanów, 2021-06-07

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2021.

Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7, Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i  pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8 , dostawa i zainstalowanie piłkochwytu boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

Ciechanów, dnia 19.05.2021r.

ZTA.262-15/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 

Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 i MP nr 10, dostawa pomocy dydaktycznych dla MP nr 8, dostawa piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy SP nr 6 w Ciechanowie.

Treść ogłoszenia

Pobranie specyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.06.2021r.

Informacja z dnia 07.06.2021 o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania

Ciechanów, dnia 02.06.2021r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 i MP nr 10, dostawa pomocy dydaktycznych dla MP nr 8, dostawa piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy SP nr 6  w Ciechanowie.

ZTA.262-25/2020                                                                                                    

Ciechanów, 2021-01-27

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: "Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie".