Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Gminę Miejską Ciechanów za rok szkolny 2016/2017.

Gmina Miejska Ciechanów, realizując ustawowe zadania w zakresie oświaty, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, w roku szkolnym 2016/17, prowadziła 16 szkół i placówek, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiając stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym.

W ramach zadań gminy wykonywane były również remonty obiektów, realizowane zadania inwestycyjne, szkoły placówki na bieżąco były doposażane w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych. Prowadzona była obsługa organizacyjna, administracyjna i prawna. Realizowana była także obsługa finansowa.

Wypełniając ustawowe zadania w zakresie oświaty, w roku szkolnym 2016/2017 gmina prowadziła:

- 7 przedszkoli,

˗ 4 gimnazja,

- 5 szkół podstawowych.

Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/17 uczęszczało 4.962 uczniów i wychowanków. Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszczało 899 uczniów i wychowanków. W szkołach i placówkach samorządowych zatrudnionych było 447 nauczycieli i 175 pracowników administracji i obsługi.

Informacja o stanie oświaty 2016/2017.

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015.

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.