Ciechanów, 2019-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2019. Nazwa zadania:   „  Modernizacja    pracowni   informatycznych   w  ramach  :  ,,Mazowieckiego   Programu   Dofinansowania  Pracowni Informatycznych i Językowych ,,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.10.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.10.2019

ZTA.262-11/2019                                                                                 

Ciechanów, 2019-07-25

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Ciechanów, dnia 01.07.2019r.

ZTA.262-11/2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-11/2019

Ciechanów , 2019-07-15

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2019. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Informacja do pobrania

ZTA.262-10/2019                                                                            

Ciechanów, 2019-06-07

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2 - MP 4, nr 6 MP 10,nr 7 SP 4, nr 9 SP 6 i nr 10 SP 7.