ZTA.262- 18/2018                                                                     

Ciechanów dn. 31.08.2018r

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na  :

Dostawę  pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych -,,Aktywna tablica”.

Pobranie zaproszenia.

                                                                                                     Ciechanów, 2018.08.29

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-15/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI    II   edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogóln.

Informacja o zamówieniu.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2.

Ciechanów, 2018-08-28

ZTA.262.-17/2018

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-17/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI    II   edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Wybór oferty

Ciechanów, 2018-08-28

ZTA.262.-17/2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-17/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI    II   edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Informacja o unieważnieniu.

Ciechanów, 23.08.2018.

ZTA.262-17/2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Plik do pobrania