Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej cuwciechanow.pl

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cuwciechanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część znajdujących się dokumentów na stronie zostało umieszczonych w postaci skanów,
 2. na stronie w części dokumentów zastosowano opcję wyrównania tekstu do strony lewej i prawej oraz wyśrodkowanie tekstu
 3. część linków zewnętrzne nie powodują otwarcia żądanych stron w nowym oknie.

Ułatwienia zastosowane na stronie podmiotowej CUW w Ciechanowie.

 1. Linki wewnętrzne w serwisie otwierają się w tym samym oknie bez konieczności używania strzałek kierunkowych przeglądarki przy powrocie do poprzedniego okna serwisu. Użytkownik ma pełną możliwość obsługi strony podmiotowej.
 2. Strona posiada czytelny układ zgodny ze standardami tworzenia stron internetowych. Kolory nie są męczące dla oka.
 3. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z możliwości powiększania tekstu poprzez przyciski znajdujące się w górnej części strony (zmniejszanie i zwiększanie tekstu).
 4. Na stronie głównej znajdują się przycisk pozwalający na zmianę kontrastu. Przejście do wersji dla niedowidzących powoduje wyłączenie elementów graficznych na stronie, zmianę kontrastu strony (tło kolor czarny lub żółty, tekst kolor biały, żółty lub czarny).
 5. Strona posiada możliwości włączenia trybu nocnego.
 6. Na stronie unikamy publikacji zdjęć, grafiki, animacji. Umożliwia to korzystanie ze strony przez osoby nie posiadające urządzeń mogących wyświetlać grafikę.
 7. Dla osób niedowidzących i niewidomych polecamy korzystanie z przeglądarek posiadających funkcję „czytania na głos”. Funkcja ta pozwala na zapoznanie się z treścią danego dokumentu bez konieczności czytania.
 8. Strona jest dostępna przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CUW w Ciechanowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Długoszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 6737272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Do budynku prowadzi wejście przez furtkę i bramę ogrodzenia, od ul. Jesionowej. Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem po schodach, zabezpieczonych balustradą (10 stopni), bez podjazdu dla wózków. Obiekt nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na I piętro prowadzą schody, wzdłuż których zamontowano poręcz. Brak progów na poziomie parteru i I piętra pozwala  na bezpieczne przemieszczanie się wewnątrz budynku. Wyjątek stanowi wejście do wiatrołapu (1 próg). Ciągi komunikacyjne
w pewnym stopniu ograniczają swobodny ruch dwukierunkowy. We wszystkich pomieszczeniach na parterze i I piętrze znajduje się wykładzina dywanowa. Posiada atest trudnozapalności, jest oblistwowana i nie powoduje odkształceń.

Sekretariat znajduje się na parterze, trzecie drzwi po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety zlokalizowane są w piwnicy, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W Centrum Usług Wspólnych nie można korzystać z tłumacza języka migowego.

Każda osoba niepełnosprawna, po zgłoszeniu się do Sekretariatu otrzyma odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

Pobierz