ZTA.262-25/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-08-18

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  I ODRZUCENIU OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i/lub renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie".

          Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 tj. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal.

Uzasadnienie faktyczne:     Złożona jedna oferta podlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:   art. 255, pkt 2 ustawy Pzp

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu  następującej oferty w prowadzonym postępowaniu na zadanie nr 1 tj. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i nr 2 tj. Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego:

 Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Complexe Sportif Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy:              ul. Kościuszki 4/3  05-240 Tłuszcz

 Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Brak złożenia w przewidzianym  terminie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających  brak podstaw wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226, ust.1, pkt 2c ustawy Pzp

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

Jednocześnie na podstawie art. 262 ustawy Pzp zamawiający informuje o wszczęciu  kolejnego postępowania , które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia, w najbliższym możliwym ustawowo terminie.

                                                                                                     Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                                         Kierownik Zamawiającego