ZTA.262-4/2023                                                                                               

Ciechanów, 2023-02-20

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

 

Na mocy art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 - Dostawa art. ogólnospożywczych  - 1387560,42 zł

 

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW 

(kierownik zamawiającego  )