ZOA.262-8/2023                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół ternu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie ”.

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1         

Nazwa wykonawcy:              Kamil Rutkowski Zakład Remontowo - Budowlany „Budren”

Adres wykonawcy:                06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 29

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza  wybrana została zgodnie z art. art. 239  ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:             PHUP TOKAREX Jerzy Tokarczyk

Adres wykonawcy:              Przylesie 88a,  49-351 Przylesie

Cena oferty brutto:              156 209,40 zl   

Liczba pkt. w kryterium cena:     35,00 pkt

Liczba pkt. w kryterium  Okres udzielanej gwarancji 40,00 pkt

Łączna punktacja:             75,00 pkt

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              JW BUDOWNICTWO JAROSŁAW WAWSZCZAK

Adres wykonawcy:               KOLONIA EMSKA 25, 22-413 NIELISZ

Cena oferty brutto:           153 274,11 zl   

Liczba pkt. w kryterium cena:     36,00 pkt

Liczba pkt. w kryterium Okres udzielanej gwarancji 40,00 pkt

Łączna punktacja:             76,00 pkt

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Kamil Rutkowski Zakład Remontowo - Budowlany „Budren”

Adres wykonawcy:                06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 29

Cena oferty brutto:           92 245,56zl   

Liczba pkt. w kryterium cena:     60,00 pkt

Liczba pkt. w kryterium Okres udzielanej gwarancji 40,00 pkt

Łączna punktacja:             100,00 pkt

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:             ZATOS ADRIAN ZYCH

Adres wykonawcy:              Łachoń 6        06-120 Łachoń

Cena oferty brutto:              155 334,09 zl   

Liczba pkt. w kryterium cena:     35,00 pk

Liczba pkt. w kryterium Okres udzielanej gwarancji 40,00 pkt

Łączna punktacja:             75,00 pkt

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:         ADpol Usługi Remontowo-Budowlano-Dekarskie Adam Koziatek

Adres wykonawcy:           Rzodkiewnica 20, 06-333 Zaręby

Cena oferty brutto:            118894,28 zl   

Liczba pkt. w kryterium cena:     47,00 pkt

Liczba pkt. w kryterium  Okres udzielanej gwarancji 40,00 pkt

Łączna punktacja:             87,00 pkt

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą .
  2. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.                         

                                                                          Adam Krzemiński -Dyrektor CUW

                                                                 ____________________________________

                                                                               Kierownik Zamawiającego