Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM pn. ”ABC nauki - Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia w klasach IIII”

 

§ 1


Przedmiot
Regulaminu

 

 1. Regu­la­min okre­śla zasady rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie systemowym pn. „ABC nauki - Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia w klasach I — III” , reali­zo­wa­nym  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki, Dzia­ła­nie 9.1 „Wyrów­ny­wa­nie szans edukacyjnych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świadczonych w systemie oświaty”, Pod­dzia­ła­nie 9.1.2 „Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych”, współ­fi­nan­so­wa­nym  ze środ­ków Unii Europej­skiej, w ramach Europejskiego Fun­du­szu Społecznego, zwanym dalej „projektem systemowym”
 2. Bene­fi­cjen­tem jest Gmina Miejska Ciechanów.
 3. Pro­jekt sys­te­mowy reali­zo­wany jest w okre­sie  od dnia 22.10.2012r. do dnia 30.06.2013 r.
 4. Biuro Pro­jektu znaj­duje się w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie,
  ul. Jesionowa 27.
 5. Nad­zór nad reali­za­cją pro­jektu, moni­to­ro­wa­nie sys­te­ma­tycz­no­ści i efek­tyw­no­ści jego reali­za­cji, kon­takt z koor­dy­na­to­rami pro­jektu w szko­łach, należy do koordyna­tora projektu.

6. Pro­jekt skie­ro­wany do 5 szkół pod­sta­wo­wych w Ciechanowie oraz uczniów i uczen­nic klas I — III tych szkół, tj.:

 - w  Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1

   w  Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie, ul. Płońska 143

   w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie, ul. Broniewskiego 1

   w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie, ul. Wiklinowa 4

 - w Szkole Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40

 

 

7.Celem głów­nym pro­jektu jest wzrost efektywności systemu kształcenia wśród uczniów klas I-III w 5 samorządowych szkołach podstawowych miasta Ciechanowa.

8. Cele szczegółowe projektu to:

-  podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów wykazujących deficyty w zakresie czytania i pisania, mowy oraz zdobywania umiejętności matematycznych;

- wzmocnienie wsparcia profilaktycznego dla dzieci z wadami postawy;

- podniesienie jakości wsparcia terapeutycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów;

- poszerzenie wiedzy i umiejętności przez uzdolnionych uczniów klas I-III w obszarze ich zainteresowań;

- wzmocnienie potencjału dydaktycznego szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

§ 2

Zakres projektu

1. W ramach Projektu realizowane są następujące formy wsparcia w okresie od 22.10.2012r. do 30.06.2013r.:

a)  zaję­cia  dydaktyczno – wyrównawcze dla  dzieci z trudno­ściami w czy­ta­niu i pisaniu,

b)  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

d)  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

e)  gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

f)  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo, w zakresie języka angielskiego, muzyki.

g)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne.

2. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły oraz koordynatora szkolnego w porozumieniu z nauczycielami oraz koordynatorem projektu. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły harmonogram zostanie przekazany do Biura Projektu.

6. Zaję­cia pro­wa­dzone będą przez nauczy­cieli posia­da­ją­cych odpo­wied­nie kwalifikacje.

7. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem szkoły.

8.  Minimalna liczba godzin zajęć w roku szkolnym dla każdej grupy uczestników i uczestniczek wynosi 30.

9. Liczba uczestników i uczestniczek na poszczególnych typach zajęć jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

10. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie lub uczennice klas I-III, uczęszczający/-e do jednej ze szkół podstawowych wymienionych w § 1 ust. 6, którzy mają  zdiagnozowane indywidualne potrzeby i/lub problemy stanowiące istotną barierę w dalszym rozwoju albo wymagają indywidualnego podejścia ze względu na stwierdzone uzdolnienia.

11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

a)  udział w procesie rekrutacji, o której mowa w § 3 regulaminu;

b) akceptacja udziału w projekcie złożona przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy poprzez wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

c)    zakwalifikowanie ucznia do konkretnych zajęć.

12. Uczeń bądź uczennica może skorzystać z jed­nej z oferowanych form wsparcia.

13. W ramach projektu nie zapewnia się dowozu zarówno na jak i z zajęć. Ponadto w projekcie nie przewidziano wyżywienia uczestników i uczestniczek. 

14. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 3


Zasady
rekru­ta­cji  w projekcie

 

1. Rekru­ta­cja na zaję­cia, o któ­rych mowa w § 2 ust. 1  odby­wać się będzie w  wrze­śniu 2012r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 1. Rekru­ta­cja odby­wać się będzie zgod­nie z polityką równych szans, w tym zasadą równości płci; ponadto w projekcie zapewniony jest równy dostęp uczniów niepełnosprawnych.
 2. W każ­dej szkole powo­łana zosta­nie Komi­sja Rekru­ta­cyjna, któ­rej skład ustali dyrektor szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą min. 3 osoby, w tym dyrektor jako prze­wod­ni­czący, koor­dy­na­tor szkolny i nauczy­ciel specjalista.
 3. W przypadku zakwalifikowania większej liczby uczniów, aniżeli liczba miejsc w projekcie, uczniowie zostaną wpisani na listę rezerwową.
 4. Decy­zję o zakwa­li­fi­ko­wa­niu ucznia do udziału w pro­jek­cie oraz w poszcze­gól­nych zajęciach podej­muje - powo­łana przez Dyrek­tora Szkoły - Komi­sja Rekrutacyjna, która spo­rzą­dza listę dzieci zakwa­li­fi­ko­wa­nych do uczest­nic­twa w projekcie.

6. Komisja powołana zostaje na czas przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia uczestników i uczestniczek projektu.

 1. Pro­ces rekru­ta­cji zostaje zakoń­czony spo­rzą­dze­niem pro­to­kołu z przebiegu rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczniów i uczennic list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w poszczególnych typach zajęć, a także list rezerwowych.
 2. O moż­li­wo­ści uczest­nic­twa ucznia w pro­jek­cie, rodzic bądź opie­kun prawny zosta­nie powiado­miony przez wycho­wawcę na spo­tka­niu lub (w przy­padku nie­obec­no­ści rodzica na spo­tka­niu) telefonicznie, bądź pisem­nie przez dyrek­tora szkoły lub szkolnego koordynatora projektu.
 3. Udział ucznia/uczennicy w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu systemowego . „ABC nauki - Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia w klasach
  I
  III” (załącznik nr 1 do Regulaminu).

 

 1. Deklaracja powinna być podpisana najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.
 2. Niepodpisanie deklaracji może być powodem odmowy dopuszczenia ucznia/uczennicy
  do uczestniczenia w projekcie.

 

§ 4


Prawa
i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu

 

 1. Każdy uczest­nik  ma prawo do bez­płat­nego udziału w projekcie.
 2. Z dniem zakwa­li­fi­ko­wa­nia się ucznia/uczennicy do udziału w pro­jek­cie, rodzic/opiekun prawny uczest­nika Pro­jektu zobo­wią­zuje się  do:

a) zadbania o systematyczne uczestnictwo dziecka w organizowanych - w ramach projektu - zajęciach zgodnie z podanym harmonogramem;

b) przestrzegania zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

c)   wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;

d)   pisemnego informowania (w trybie natychmiastowym) nauczyciela, dyrektora szkoły lub koordynatora lokalnego o wszelkich zdarzeniach uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach.

3. Od dnia zakwa­li­fi­ko­wa­nia się ucznia do udziału w pro­jek­cie, rodzic/opiekun prawny uczestnika Pro­jektu ma prawo do:

a) wglądu i mody­fi­ka­cji poda­nych danych oso­bo­wych udo­stęp­nio­nych na potrzeby projektu;

b) infor­ma­cji o postę­pach ucznia,

c) kon­sul­ta­cji z nauczy­cie­lami pro­wa­dzą­cymi zaję­cia dodatkowe.

4.  Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:

a) przerwania przez uczestnika/uczestniczkę nauki w szkole;

b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasad współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole;

c) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa z innych, usprawiedliwionych przyczyn.

5. Rezy­gna­cja z udziału w pro­jek­cie dopusz­czalna jest w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych zdarzeniem loso­wym lub cho­robą i wymaga uspra­wie­dli­wie­nia (przez rodzica lub opiekuna prawnego) w for­mie pisem­nego oświad­cze­nia o przy­czy­nie rezy­gna­cji, zło­żo­nego w ter­mi­nie do 7 dni  od momentu zaist­nie­nia wska­za­nych przy­czyn.

6.  Decy­zję o skre­śle­niu uczest­nika z listy zajęć podej­muje prze­wod­ni­czący Komi­sji Rekrutacyjnej. O swo­jej decy­zji obowiązkowo powia­da­mia koor­dy­na­tora pro­jektu w Mieście.

 

§ 5


Reali­za­cja
zajęć przez nauczyciela

 

1. Do zadań nauczy­ciela reali­zu­ją­cego zaję­cia w ramach pro­jektu należy:

a)    reali­za­cja zajęć zgodna z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu,

b)    pro­wa­dze­nie dzien­nika zajęć i list obec­no­ści,

c)    obser­wa­cja uczniów i uczennic w zakresie postę­pów osiąga­nych w nauce, a także   postaw i moty­wa­cji do nauki,

d)    spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań mie­sięcz­nych doty­czą­cych ilo­ści zre­ali­zo­wa­nych godzin zajęć i liczby dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach,

e)    przeprowadzanie okresowej weryfikacji postępów w nauce (w połowie i na zakończenie roku szkolnego),

f)    współ­praca z koor­dy­na­to­rem szkolnym,

g)  informowanie rodzica/opiekuna prawnego o postępach uczestniczącego w projekcie dziecka.

 1. Roz­li­cze­nie zre­ali­zo­wa­nych zajęć pro­wa­dzone jest w opar­ciu o spo­rzą­dzoną doku­men­ta­cję, na którą skła­dają się listy obec­no­ści uczniów i dzien­nik zajęć.
 2. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie, a także nadzór merytoryczny sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły, która bierze udział w projekcie ponosi odpowiedzialność za sprawną organizację i zgodny z harmonogramem przebieg zajęć przyjętych do realizacji w ramach indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III.

 

§ 6


Posta­no­wie­nia
końcowe

 

 1. Regulamin wcho­dzi w życie  od dnia 1 wrze­śnia 2012 r. obo­wią­zuje do czasu zakończenia realizacji pro­jektu, tj. do 30 czerwca 2013 r.
 2. Kwe­stie nie ure­gu­lo­wane w niniej­szym Regu­la­mi­nie roz­strzy­gane są przez Beneficjenta projektu w poro­zu­mie­niu z przedstawicielem Instytucji Pośredniczącej.
 3. Wszel­kie zmiany niniej­szego Regu­la­minu wyma­gają formy pisemnej.
 4. Aktu­alna treść niniej­szego Regu­la­minu jest dostępna w Biu­rze Pro­jektu, na stro­nach interneto­wych szkół wymienionych w § 1 ust. 6 Regulaminu.


Załącznik nr 1 do regulaminu