ZOA.262-8/2023                                                                                  

Ciechanów 04.05.2023

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie ”.

Informacja - pobierz

ZTA.262-6/2023                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-04

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2 w Ciechanowie , oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych  pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

ZOA.262 -10/2023                                                      

Ciechanów dn. 27.04.2023r

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku z art. 2, ust.1, pkt 1 Prawa zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na: Archiwizacji dokumentów związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie wraz z wybrakowaniem przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej.

Informacje - pobierz

ZTA.262-8/2023                                                                                               

Ciechanów, 2023-05-04

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie ”

 

Na mocy art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Remont ogrodzenia wokół ternu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie -93931,38zł

 

                                                                       Adam Krzemiński -Dyrektor CUW                                                        

                                                               ___________________________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego

 

Ciechanów, 2023-04-26

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-9/2023. Nazwa zadania:  Remonty w obiektach oświatowych II.