ZOA.262 -10/2023                                                      

Ciechanów dn. 27.04.2023r

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku z art. 2, ust.1, pkt 1 Prawa zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na: Archiwizacji dokumentów związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie wraz z wybrakowaniem przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej.

Informacje - pobierz

Ciechanów, 2023-04-26

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-9/2023. Nazwa zadania:  Remonty w obiektach oświatowych II.

Ciechanów, 2023-04-14

 ZTA.262-8/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie”.

Ogłoszenie - pobierz

SWZ - pobierz

ZOA.262-9/2023

Ciechanów 26.04.2023 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-9/2023. Nazwa zadania: „Remonty w obiektach oświatowych II”

Informacja - pobierz

Ciechanów, 2023-04-14

ZTA.262-6/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2  w Ciechanowie, oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. 

Ogłoszenie - pobierz

SWZ - pobierz