Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-02-2024 r. nr 2024/BZP 0087698/01/P wersja nr 1.

Pobierz plan

Ciechanów, 2023-10-06

ZOA.262-19/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262- 19/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2024 rok.

 

 Do pobrania:

Informacja o zamówieniu wspólnym - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Informacja o złożonych ofertach - pobierz

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZOA.262- 12/2023.

Nazwa zadania: Remont schodów zewnętrznych w obiektach oświatowych.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

Uzasadnienie prawne: art. 255, pkt 1 ustawy Pzp

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW
…………………………………
Kierownik Zamawiającego

ZOA.262-15/2023

Ciechanów, 30.06.2023 r.


Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie w Ciechanowie

zaprasza do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku
z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp na „Remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie".

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy zał. nr 1

2. Wzór umowy - zał. nr 2

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

4. Przedmiar robót

5. Kosztorys ofertowy

6. Zapytanie ofertowe

 

ZOA.262-11/2023                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZOA262-11/2023. Nazwa zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.