Miasto Ciechanów w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja otrzymało dofinansowanie na realizację III edycji projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obejmującego swoimi działaniami 297 uczniów i 30 nauczycieli z miejskich szkół podstawowych.

 

W okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. zostanie zorganizowane 1538h zajęć, w tym:

 

Dla uczniów

 • zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające wiedzę i przygotowujące do egzaminu końcowego na zakończenie szkoły podstawowej w celu osiągnięcia lepszego wyniku;
 • zajęcia wyrównujące, mające na celu uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie materiału dot. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie języka angielskiego;
 • spotkania z doradcą zawodowym;
 • 4 warsztaty: „Kreatorzy Youthra”, „Przedsiębiorcy Youthra”, „Mistrzowie dedukcji”, „Bystrzaki”, rozwijające umiejętności kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorcze i pracy w zespole, rozumienia i krytycznego myślenia,  uczenia się i rozwiązywania problemów;
 • zajęcia specjalistyczne z logopedą;
 • wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik.

Dla nauczycieli

 • szkolenie „Indywidualizacja procesu nauczania” w formule online.

Dodatkowo zakupione zostaną monitory interaktywne, po jednym dla każdej ze szkół.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji-III edycja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM pn. ”ABC nauki - Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia w klasach IIII”

 

§ 1


Przedmiot
Regulaminu

 

 1. Regu­la­min okre­śla zasady rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie systemowym pn. „ABC nauki - Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia w klasach I — III” , reali­zo­wa­nym  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki, Dzia­ła­nie 9.1 „Wyrów­ny­wa­nie szans edukacyjnych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świadczonych w systemie oświaty”, Pod­dzia­ła­nie 9.1.2 „Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych”, współ­fi­nan­so­wa­nym  ze środ­ków Unii Europej­skiej, w ramach Europejskiego Fun­du­szu Społecznego, zwanym dalej „projektem systemowym”
 2. Bene­fi­cjen­tem jest Gmina Miejska Ciechanów.
 3. Pro­jekt sys­te­mowy reali­zo­wany jest w okre­sie  od dnia 22.10.2012r. do dnia 30.06.2013 r.
 4. Biuro Pro­jektu znaj­duje się w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie,
  ul. Jesionowa 27.
 5. Nad­zór nad reali­za­cją pro­jektu, moni­to­ro­wa­nie sys­te­ma­tycz­no­ści i efek­tyw­no­ści jego reali­za­cji, kon­takt z koor­dy­na­to­rami pro­jektu w szko­łach, należy do koordyna­tora projektu.

6. Pro­jekt skie­ro­wany do 5 szkół pod­sta­wo­wych w Ciechanowie oraz uczniów i uczen­nic klas I — III tych szkół, tj.:

 - w  Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1

   w  Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie, ul. Płońska 143

   w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie, ul. Broniewskiego 1

   w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie, ul. Wiklinowa 4

 - w Szkole Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych” jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „ABC nauki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”.

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie złożył projekt
do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zajęć z języków obcych dla mieszkańców Ciechanowa. Przewiduje się, że uczestnikami zajęć będzie 120 osób pracujących, zamieszkałych w Ciechanowie, w wieku 18-64 l, chcących z własnej inicjatywy podjąć naukę języków  obcych. Projekt będzie kontynuacją zrealizowanego projektu „Ku Europie”, w którym wzięło udział 170 mieszkańców miasta.