Ciechanów, 2016-09-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2016. Nazwa zadania: „Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ciechanów, 2016-06-02

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2016. Nazwa zadania: Remonty w Miejskim Przedszkolu nr 4, 6 i 10 , Gimnazjum nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

ZTA.262-10/2016                                                                              Ciechanów, 2016-05-30

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2016. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych tj. MP nr 1 , 3 , 5, 8, SP nr 4 i 6 oraz MZS nr 1w Ciechanowie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: