Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej cuwciechanow.pl

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cuwciechanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część znajdujących się dokumentów na stronie zostało umieszczonych w postaci skanów,
 2. na stronie w części dokumentów zastosowano opcję wyrównania tekstu do strony lewej i prawej oraz wyśrodkowanie tekstu
 3. część linków zewnętrzne nie powodują otwarcia żądanych stron w nowym oknie.

Ułatwienia zastosowane na stronie podmiotowej CUW w Ciechanowie.

 1. Linki wewnętrzne w serwisie otwierają się w tym samym oknie bez konieczności używania strzałek kierunkowych przeglądarki przy powrocie do poprzedniego okna serwisu. Użytkownik ma pełną możliwość obsługi strony podmiotowej.
 2. Strona posiada czytelny układ zgodny ze standardami tworzenia stron internetowych. Kolory nie są męczące dla oka.
 3. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z możliwości powiększania tekstu poprzez przyciski znajdujące się w górnej części strony (zmniejszanie i zwiększanie tekstu).
 4. Na stronie głównej znajdują się przycisk pozwalający na zmianę kontrastu. Przejście do wersji dla niedowidzących powoduje wyłączenie elementów graficznych na stronie, zmianę kontrastu strony (tło kolor czarny lub żółty, tekst kolor biały, żółty lub czarny).
 5. Strona posiada możliwości włączenia trybu nocnego.
 6. Na stronie unikamy publikacji zdjęć, grafiki, animacji. Umożliwia to korzystanie ze strony przez osoby nie posiadające urządzeń mogących wyświetlać grafikę.
 7. Dla osób niedowidzących i niewidomych polecamy korzystanie z przeglądarek posiadających funkcję „czytania na głos”. Funkcja ta pozwala na zapoznanie się z treścią danego dokumentu bez konieczności czytania.
 8. Strona jest dostępna przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CUW w Ciechanowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Długoszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 6737272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Do budynku prowadzi wejście przez furtkę i bramę ogrodzenia, od ul. Jesionowej. Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem po schodach, zabezpieczonych balustradą (10 stopni), bez podjazdu dla wózków. Obiekt nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na I piętro prowadzą schody, wzdłuż których zamontowano poręcz. Brak progów na poziomie parteru i I piętra pozwala  na bezpieczne przemieszczanie się wewnątrz budynku. Wyjątek stanowi wejście do wiatrołapu (1 próg). Ciągi komunikacyjne
w pewnym stopniu ograniczają swobodny ruch dwukierunkowy. We wszystkich pomieszczeniach na parterze i I piętrze znajduje się wykładzina dywanowa. Posiada atest trudnozapalności, jest oblistwowana i nie powoduje odkształceń.

Sekretariat znajduje się na parterze, trzecie drzwi po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety zlokalizowane są w piwnicy, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W Centrum Usług Wspólnych nie można korzystać z tłumacza języka migowego.

Każda osoba niepełnosprawna, po zgłoszeniu się do Sekretariatu otrzyma odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

Pobierz

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1
dyrektor: Jarosław Krauze

ul. Orylska 3
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 45 12
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 3
dyrektor: Andrzej Niestępski

ul. Powstanców Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 48 22
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 4
dyrektor: Barbara Kamińska

ul. Płońska 143
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 54 87
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 5
dyrektor: Dorota Stryjewska

ul. Broniewskiego 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 86 19
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 6
dyrektor: Agata Pawłowska

ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 63 90
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 7
dyrektor: Marcin Stępień

ul. Czarnieckiego 40
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 22 46
Link do strony

 

PRZEDSZKOLA

 

Miejskie Przedszkole Nr 1
dyrektor: Renata Kowalik

ul. Nadfosna 12
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 46 96

Miejskie Przedszkole Nr 2
dyrektor: Izabella Grabowska

ul. K. Szwanke 11
06-400 Ciechanów
tel. 881 681 001

Miejskie Przedszkole Nr 3
dyrektor: Ewa Kaczyńska

ul. Sienkiewicza 26A
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 39 38

Miejskie Przedszkole Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
dyrektor: Agata Szczepańska

ul. Sierakowskiego 21
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 54 55

Miejskie Przedszkole Nr 5
dyrektor: Hanna Bonisławska

ul. Gwardii Ludowej 12
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 38 88
Link do strony

Miejskie Przedszkole Nr 6
dyrektor: Barbara Derbin

ul. k. Pijanowskiego 3
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 49 40

Miejskie Przedszkole Nr 8
dyrektor: Wiesława Milewska

ul. Graniczna 41D
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 40 03

Miejskie Przedszkole Nr 10
dyrektor: Bożena Wernik

ul. Batalionów Chłopskich 4
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 57 61

Link do strony

 

ŻŁOBKI

Żłobek Miejski
dyrektor: Justyna Bieńkowska-Piskorz

ul. Batalionów Chłopskich 4,
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 42 26
 

 

Ciekawe strony:

Biblioteczka Oświaty Samorządowej

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zostało utworzone z dniem 01 lipca 2016r. na bazie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie.

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW, działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Prezydent realizuje zadania z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami, a także umów z innymi podmiotami.

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Ciechanowie.
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Ciechanowie.
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie.
 4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie.
 5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Ciechanowie.
 6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie.
 7. Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie.
 8. Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie.
 9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechanowie.
 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ciechanowie.
 11. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ciechanowie.
 12. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ciechanowie.
 13. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie.
 14. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ciechanowie.
 15. Żłobek Miejski w Ciechanowie.

Przedmiotem działalności Centrum jest świadczenie dla tych jednostek obsługi:

 • rachunkowo-finansowej
 • administracyjno-organizacyjnej

oraz realizacja zadań ustalonych przez Gminę Miejską Ciechanów wynikających z kompetencji organu prowadzącego te jednostki.

Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego-Głównego Ekonomisty oraz komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Dyrektorowi lub Głównemu Księgowemu – Głównemu Ekonomiście.

 

DYREKTOR  CENTRUM

Do  zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz i składanie w jego imieniu zobowiązań mających skutki prawne.
 2. Zatrudnianie i zwalnianie  pracowników Centrum oraz realizacja uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Centrum.
 3. Udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Centrum w granicach umocowania.
 4. Wydawanie zarządzeń, instrukcji wewnętrznych oraz innych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Centrum, a także dokonywanie zmian w organizacji wewnętrznej Centrum.
 5. Powoływanie komisji i zespołów do opracowania, zbadania lub wykonania określonych zadań, wynikających  ze statutowej działalności Centrum, bądź powierzonych przez Prezydenta Miasta. 
 6. Realizacja zadań wynikających z planu obrony cywilnej miasta.
 7. Przedstawienie Radzie Miasta, Prezydentowi Miasta wniosków w sprawach wymagających ich zgody lub decyzji.
 8. Realizacja uchwał Rady Miasta dotyczących problematyki  oświatowej oraz funkcjonowania żłobka.
 9. Nadzór nad działalnością finansowo-ekonomiczno oraz administracyjną szkół, przedszkoli, żłobka dla których organem prowadzącym lub tworzącym jest  Gmina Miejska Ciechanów.
 10. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, dyrektorem żłobka w zakresie statutowych zadań tych jednostek.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Ciechanów wynikających ze statutowej działalności Centrum.

 GŁÓWNY KSIĘGOWY – GŁÓWNY EKONOMISTA

Główny Księgowy – Główny Ekonomista Centrum jest jednocześnie Głównym Księgowym poszczególnych szkół, przedszkoli, żłobka, bez prawa do odrębnego  wynagrodzenia.

Główny Księgowy – Główny Ekonomista działa w ramach udzielonych uprawnień i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje.  

 Do obowiązków Gł. Księgowego – Gł. Ekonomisty należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli  dokumentów w sposób zapewniający:

          - właściwy przebieg operacji księgowych,

          - ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum, szkół, przedszkoli i żłobka,

          - sporządzanie  sprawozdawczości finansowej,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości  finansowej w sposób umożliwiający:

         - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

         - ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum, szkół, przedszkoli i żłobka oraz terminowe i prawidłowe rozliczenia osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

         - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych ,

c) nadzorowaniu całokształtu spraw z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne szkoły, przedszkola, żłobek oraz Centrum.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

   a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Centrum,

   b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Centrum, szkoły, przedszkola, żłobek,

   c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

   d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3. Analiza wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Centrum.

4. Nadzór nad prawidłową realizacją planu finansowego przez szkoły, przedszkola, żłobek, Centrum oraz prawidłową gospodarką dochodami oświatowymi.

5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym Centrum, przedszkoli, szkół, żłobka,
c) wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka.

6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Centrum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz innych instrukcji i regulaminów z zakresu rachunkowości finansowej.

7. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących:

a) ustalania i opłacania podatków, składek i innych świadczeń o podobnym charakterze,

b) stosowania cen i odpłatności,

c) wynagrodzeń i innych świadczeń stanowiących dochód pracownika,

d) pokrywania kosztów i wydatków z właściwych środków.   

8. Prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Centrum.

9. Dokonywanie kontrasygnaty czynności powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych.

10. Prawidłowa organizacja i zabezpieczenie działalności kasy Centrum.

11. Zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do działalności Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka.

12. Nadzór nad opracowywaniem planów finansowych sporządzanych dla Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka.

13. Nadzór nad opracowywaniem jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.

14. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z prawidłowością funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

15. Nadzór nad prawidłowością sporządzanej dokumentacji płacowej związanej z wypłatą wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

16. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie zasad dotowania szkół i przedszkoli niepublicznych.  

17. Sprawy związane z wdrażaniem informatyki w podległych komórkach organizacyjnych.

18. Nadzór finansowy nad realizacją systemowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych. 

19. Nadzór i koordynacja pracy bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych w zakresie zadań powierzonych do realizacji tym komórkom.

20. Współdziałanie z sąsiadującymi gminami w zakresie wynikającym z zawartych porozumień.

21. Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta w zakresie polityki budżetowej placówek oświatowych oraz żłobka.

22. Nadzór i kontrola nad  całokształtem spraw finansowo-księgowych szkół, przedszkoli i żłobka.

 

ZESPÓŁ TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNY

– do kompetencji  i zakresu zadań należy:

1. Dokonywanie, co najmniej raz w roku, przeglądów obiektów  budowlanych, szkół, przedszkoli, żłobka, Centrum pod kątem: 

 • zapewnienia warunków działania szkół lub placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki,
 • wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 • określanie kierunków poprawy w tym zakresie.

2. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych na remonty bieżące, kapitalne, modernizacje w ramach środków finansowych zabezpieczonych w planie Centrum.

3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji oraz zakupu środków trwałych.

4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabyciem środków trwałych dla szkół, przedszkoli, żłobka.

5. Prowadzenie całokształtu spraw inwestycyjnych, remontowo – modernizacyjnych, dostaw i usług o wartości powyżej kwoty wynikającej z pełnomocnictw udzielonych dyrektorom poszczególnych placówek, z zabezpieczeniem przestrzegania ustawy  prawo zamówień publicznych.

6. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu robót budowlanych, usługi dostaw realizowanych przez szkoły, przedszkola, żłobek, których wartość nie przekracza kwoty wynikającej z pełnomocnictw udzielonych dyrektorom poszczególnych placówek, z zabezpieczeniem przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych.

7. Przesyłanie do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz ogłoszeń o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Występowanie do Prezesa zamówień Publicznych o zatwierdzenie trybu zamówienia publicznego.

10. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami, bądź protestami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne.

13. Koordynacja i nadzór nad prowadzoną przez szkoły, przedszkola, żłobek działalnością w zakresie:

 • gospodarki cieplnej,
 • wodno – kanalizacyjnej,
 • gazowej i elektrycznej,
 • sanitarnej.

14. Współdziałanie i nadzór nad szkołami, przedszkolami i żłobkiem w zakresie:

 • konserwacji i utrzymania obiektów i ich infrastruktury, stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • stanu przeciwpożarowego,
 • stanu sanitarnego.

15. Koordynacja zadań z zakresu ochrony mienia.

16. Realizacja zakupów druków szkolnych dla wszystkich placówek oświatowych.

17. Realizacja i koordynacja zadań określonych dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum wynikających z miejskiego planu obrony cywilnej.

18. Kompleksowa obsługa pionu żywieniowego w placówkach przedszkolnych i żłobku w zakresie opracowywania prawidłowych norm żywieniowych i ich wdrażania w tych placówkach.

19. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały niezbędne dla funkcjonowania Centrum.

20. Prowadzenie spraw bhp i p.poż. Centrum.

21. Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Centrum wraz z obsługą kancelaryjną.

22. Koordynacja całokształtu spraw związanych z obsługą informatyczną w Centrum.

23. Gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania oświatowe dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.

24. Udział w realizacji systemowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych w zakresie Prawo Zamówień Publicznych.


25.Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju szkolnej bazy sportowej.


ZESPÓŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

- do kompetencji i zakresu zadań należy:

1. Prowadzenie operacyjne obsługi finansowo – księgowej w sposób kompleksowy, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w szkołach, przedszkolach, żłobku, Centrum.

2. Rejestrowanie wszystkich operacji gospodarczych dokonywanych przez szkoły, przedszkola, Centrum.

3. Przyjmowanie dokumentów i dowodów obrotu środkami finansowymi w sposób zgodny z Instrukcją Obiegu Dowodów Księgowych.

4. Dokonywanie kontroli i weryfikacji dowodów obrotu finansowego pod względem rachunkowym i zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

5. Monitorowanie przepływu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

6. Dekretacja dokumentów finansowych operacji gospodarczych.

7. Rejestracja dochodów i wydatków, umożliwiająca w sposób przejrzysty odzwierciedlić ekonomikę w poszczególnych szkołach, przedszkolach, żłobku, Centrum.

8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum podlegających ewidencji księgowej.

9. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych szkół, przedszkoli, żłobka, Centrum.

10. Regulowanie zobowiązań i należności finansowych szkół, przedszkoli, żłobka, Centrum.

11. Realizacja decyzji finansowych w zakresie funduszu świadczeń socjalnych podejmowanych przez szkoły, przedszkola, żłobek, Zakład.

12. Realizacja decyzji finansowych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

13. Rozliczanie zużycia artykułów żywnościowych i gospodarczych przez szkoły, przedszkola, żłobek.

14. Weryfikacja i kontrola wpłat za usługi świadczone przez szkoły, przedszkola, żłobek.

15. Prowadzenie urządzeń księgowych, pozwalających w sposób analityczny określić dochody i wydatki każdej szkoły, przedszkola, żłobka, Centrum -  przekazywanie stosownych informacji do rozliczenia jednostek.

16. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie finansowo – księgowym.

17. Realizacja  decyzji  administracyjnych Prezydenta Miasta Ciechanów przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

18. Realizacja decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów oraz decyzji dyrektorów szkół przyznających nagrody dla nauczycieli oraz uczniów.

19. Realizacja decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

20. Udział w realizacji systemowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych w zakresie finansowo-rachunkowym.

 

ZESPÓŁ  EKONOMICZNY 

 - do kompetencji i zakresu zadań należy:

 1. Doradztwo i koordynacja prac nad opracowaniem planów jednostkowych szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum w zakresie planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, inwestycji oświatowych i zakupów inwestycyjnych.
 2. Opracowywanie zbiorczych planów finansowych szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, przedszkoli, żłobka, Centrum z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 3. Opracowywanie planu finansowego Centrum.
 4. Opracowywanie zbiorczych planów dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 5. Przedkładanie Prezydentowi Miasta Ciechanów propozycji podziału oraz podział uchwalonych przez Radę Miasta środków finansowych (budżetowych) wynikających z budżetu miasta dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum.
 6. Bieżąca analiza i doradztwo w zakresie realizacji planów finansowych szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum dla potrzeb operatywnego zarządzania.
 7. Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami wykonawczymi.
 8. Sporządzanie analiz ekonomicznych ze zjawisk gospodarczych zachodzących w szkołach, przedszkolach, żłobku i Centrum.
 9. Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń i innych składników przychodów pracowników oraz organizacja ich wypłat dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum.
 10. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie świadczeń płatnych ze środków ZUS: zasiłków rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, porodowych, chorobowych i innych wymaganych szczegółowymi przepisami.
 11. Naliczanie i przekazywanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy wraz z odpowiednią dokumentacją.
 12. Sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS w celu ustalania świadczeń rentowych, emerytalnych i rent rodzinnych dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum.
 13. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w celu prawidłowego ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy pracowników oraz potrącanie i przekazywanie potrącanych kwot do Urzędu Skarbowego.
 14. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum.
 15. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników.
 16. Prowadzenie ubezpieczenia pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w sprawie świadczeń otrzymywanych w ramach tego ubezpieczenia.
 17. Nadzór nad prawidłowością obliczania wynagrodzeń dla pracowników Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka.
 18. Sporządzanie niezbędnych sprawozdań GUS z zakresu ekonomiki szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum.
 19. Planowanie i rozliczanie dotacji otrzymywanych przez Gminę Miejską Ciechanów na zadania oświatowe.
 20. Przygotowywanie projektu planu finansowego dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów.
 21. Podejmowanie czynności związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych jednostek wymienionych w pkt. 20.
 22. Współdziałanie z gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu innych gmin.
 23. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu ekonomiki szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum oraz dotacji dla niepublicznych jednostek wymienionych w pkt. 20.
 24. Opracowywanie projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników Centrum.
 25. Przygotowanie niezbędnej procedury w zakresie ustalania opłat za usługi świadczone przez przedszkola i Żłobek.
 26. Udział realizacji systemowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych w zakresie wynikającym z kompetencji Zespołu Ekonomicznego.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

- do kompetencji i zakresu zadań należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek.

2. Przygotowanie niezbędnej procedury i dokumentacji dotyczącej nadania imienia szkole, przedszkolu.

3. Koordynacja działalności zmierzającej do prawidłowego rozmieszczenia sieci szkół, przedszkoli – przedstawianie wniosków w tych sprawach.

4. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola.

5. Współudział w wykonywaniu zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego, a zleconych przez organ prowadzący.

6. Ustalenie wniosków z prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie uchwały rady pedagogicznej wnioskującej o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły, przedszkola.

7. Badanie skarg, uwag i wniosków na działalność szkoły, przedszkola, ich dyrektora czy nauczyciela z zakresu zadań należących do organu prowadzącego.

8. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla dokonania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola.

9. Opracowywanie dokumentacji płacowej dla dyrektorów szkół, przedszkoli, kierownika żłobka w zakresie niezbędnym do ustalenia wynagrodzenia kierowników jednostek podległych Prezydentowi Miasta Ciechanów.

10. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli oraz przedstawianie wniosków w sprawie ich zatwierdzenia.

11. Analiza aneksów do arkuszy organizacyjnych i przedstawianie wniosków w sprawie ich zatwierdzenia.

12. Merytoryczna kontrola godzin ponadwymiarowych pod kątem ich zgodności z arkuszem organizacyjnym.

13. Opracowywanie informacji statystycznych, analiz, sprawozdań dotyczących funkcjonowania oświaty samorządowej dla potrzeb Prezydenta Miasta Ciechanów, Rady Miasta, Komisji Rady Miasta Ciechanów.

14. Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nagrody kuratora oświaty oraz nagród Prezydent Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

15. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Ciechanów dla uczniów, słuchaczy i studentów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów.

16. Dokonywanie kontroli szkół i przedszkoli z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki.

17. Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie bieżących spraw organizacyjnych wynikających z relacji organ prowadzący - organ nadzoru pedagogicznego.

18. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego.

19. Analiza wniosków dotyczących zwolnienia w części lub w całości z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przyznanego nauczycielowi.

20. Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

21. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych.

22. Prowadzenie całokształtu spraw organizacyjno – prawnych dotyczących funkcjonowania Zakładu, a w szczególności: 

      - statutu,

      - regulaminu organizacyjnego,

      - regulaminu pracy,

      - innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum.

23. Prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących funkcjonowania obsługi prawnej Centrum, szkół, przedszkoli, żłobka.

24. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Centrum.

25. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół, przedszkoli, kierownika żłobka, pracowników Centrum.

26. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach  o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

27. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla osób pobierających stypendia szkolne.

28. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gminnej oświaty samorządowej oraz z zakresu spraw kadrowych pracowników Centrum.

29. Realizacja zadań Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

30. Przygotowywanie założeń organizacyjnych stanowiących podstawę sporządzania projektu budżetu gminy dla realizacji zadań oświatowo-wychowawczych.

31. Prowadzenie składnicy akt dla Centrum oraz zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Ciechanów.

32. Udział w realizacji systemowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych w zakresie wynikającym z kompetencji Zespołu.