Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148) w art. 11 ust. 7 utrzymała w mocy konieczność corocznego przedstawiania informacji oświatowej w brzmieniu: "Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie
do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

  1. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,
  1. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023